Wróć do listy

Egzamin czeladniczy

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Wymagane dokumenty:


 1. Młodociani pracownicy:
  • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu.
  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem o ukończeniu praktycznej nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
  • W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.
  • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny 37x52 mm).
 2. Kandydaci z wolnego naboru:
  • Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
  • Świadectwo ukończenia szkoły.
  • Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych
  • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
  • Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.
  • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny 37x52 mm).

INFORMACJE OGÓLNE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów:


 1. Etap praktyczny:
   
Czas trwania etapu praktycznego to 2 dni po 8 godzin.
Zgłaszając się na etap praktyczny kandydat zobowiązany jest posiadać:
 •   Skierowanie na etap praktyczny,
 •   Dowód tożsamości,
 •   Stosowną odzież roboczą.
   
 1. Etap teoretyczny składa się z dwóch części:
   
 • Część pisemna jest testem jednokrotnego wyboru. Polega on na dzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 1. rachunkowość zawodowa
 2. dokumentacja działalności gospodarczej
 3. rysunek zawodowy
 4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 5. podstawowe zasady ochrony środowiska
 6. podstawowe przepisy prawa pracy
 7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
W każdym temacie jest siedem pytań, natomiast każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

 • Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów (każdy temat zawiera 3 pytania):
 1. technologia,
 2. maszynoznawstwo,
 3. materiałoznawstwo.

   
Zgłaszając się na egzamin teoretyczny kandydat zobowiązany jest posiadać:

 • Skierowanie na etap teoretyczny egzaminu
 • Dowód tożsamości,
 • Kalkulator,
 • Długopis.

Osoba, która złożyła egzamin czeladniczy otrzymuje Świadectwo czeladnicze według załączonego wzoru.