Wróć do listy

ZARZĄD IZBY

Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Izby oraz dwóch członków Zarządu w randze Wiceprezesów. Prezesa Zarządu Izby i dwóch członków Zarządu - Wiceprezesów wybiera Zjazd Izby w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z nieograniczonej liczby kandydatów. Kadencja Zarządu Izby trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Mandaty Członków Zarządu wygasają wraz z upływem kadencji.
Do zadań Zarządu należą:
  1. ustalanie struktury organizacyjnej Izby,
  2. ustalanie opłat za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze oraz egzaminy sprawdzające,
  3. ustalanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych,
  4. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Izby do innych organizacji oraz spółek kapitałowych,
  5. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach zawnioskowanych przez Zarząd Izby,
  6. podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych w statucie do kompetencji Zarządu Izby.
W skład Zarządu  Izby Rzemieślniczej w Wyszkowie wchodzi:
Prezes Zarządu Izby oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu Izby.