Wróć do listy

Egzamin mistrzowski

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,   w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu,  w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
   
Wymagane dokumenty:

 1. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
 2. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
 3. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
 4. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 5. Dowód opłaty za egzamin.

INFORMACJE OGÓLNE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

 
Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów:

 1. Etap praktyczny:

O terminie i miejscu etapu praktycznego zdający jest powiadomiony w zawiadomieniu-skierowaniu na egzamin. Czas trwania etapu praktycznego to 2 dni po 8 godzin.

Zgłaszając się na etap praktyczny kandydat zobowiązany jest posiadać:

 • Skierowanie na etap praktyczny,
 •  Dowód tożsamości,
 •  Stosowną odzież roboczą.
   
 1. Etap teoretyczny składa się z dwóch części:

Część pisemna jest testem jednokrotnego wyboru. Polega on na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 1. rachunkowość zawodowa
 2. dokumentacja działalności gospodarczej
 3. rysunek zawodowy
 4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 5. podstawowe zasady ochrony środowiska
 6. podstawowe przepisy prawa pracy
 7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
 8. podstawy psychologii i pedagogiki
 9. metodyka nauczania

 

W każdym temacie jest siedem pytań, natomiast każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi,  z których tylko jedna jest prawidłowa.


Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów (każdy temat zawiera 3 pytania):

 1. technologia,
 2. maszynoznawstwo,
 3. materiałoznawstwo.
   
Zgłaszając się na egzamin teoretyczny kandydat zobowiązany jest posiadać:

 •  Skierowanie na etap teoretyczny,
 •  Dowód tożsamości,
 •  Kalkulator,
 •  Długopis.

Osoba, która złożyła egzamin mistrzowski otrzymuje Dyplom mistrzowski według załączonego wzoru.