O NAS


Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła utworzoną 03.12.2013r., która  zrzesza 6 Cechów:
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie
 • Ogólnopolski Cech Kominiarzy w Wyszkowie
 • Branżowy Cech Motoryzacyjny w Wyszkowie
 • Ogólnopolski Cech Budowlanych i Stolarzy w Wyszkowie
 • Cech Fryzjersko - Kosmetyczny w Wyszkowie
 • Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grędzicach (z ziemi nurskiej)


Siedzibą Izby jest miasto Wyszków, a terenem działania województwo mazowieckie oraz cały kraj.

Głównym przedmiotem działalności Izby jest przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających.

Do celów i zadań Izby należy:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych organizacji wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, pracowników oraz organizacji społecznych i zawodowych,
 2. wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła oraz możliwość uczestniczenia w życiu społecznym po stronie pracodawców w wojewódzkiej komisji dialogu społecznego oraz w innych instytucjach dialogu społecznego, wyznaczając swoich przedstawicieli do tych gremiów;
 3. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne, instytucje            i osoby fizyczne, których to może dotyczyć;
 4. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności rzemieślników, przedsiębiorców oraz pozostałych członków organizacji zrzeszonych;

Izba działa w oparciu o następujące akty prawne:
 1. Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - (tj. Dz.U z 2002 r, Nr 112, poz 979, ze zmianami z 2003 r Dz.U. Nr 137, poz. 1304, ze zmianami w 2009 r., Dz.U. Nr 6, poz 33).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
 3. Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:No-I-130/ES/03 w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 4. Uchwały Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące standardów egzaminacyjnych
 5. Statut Izby   

Zobacz prezentację w PSF