Wróć do listy

Egzamin sprawdzający

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia lub osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Młodociani pracownicy:
   
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 • Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
 • Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej na niżej podany rachunek bankowy.
   
 1. Kandydaci po ukończeniu przygotowania zawodowego osób dorosłych:
   
 • Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
 • Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
 • Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej na niżej podany rachunek bankowy.


INFORMACJE OGÓLNE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO


Egzamin sprawdzający składa się z dwóch etapów:

 1. Etap praktyczny:
   
Czas trwania etapu praktycznego osób młodocianych to 3 godziny, natomiast osób dorosłych to 8 godzin.

Zgłaszając się na etap praktyczny kandydat zobowiązany jest posiadać:
 •   Skierowanie na etap praktyczny,
 •   Dowód tożsamości,
 •   Stosowną odzież roboczą.
   
 1. Etap teoretyczny składa się z części ustnej:
   
Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 1. umiejętności zawodowe związane z zawodem, którego dotyczy  egzamin (6 pytań),
 2. podstawowe zasady ochrony środowiska(3 pytania),
 3. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (3 pytania)
   
Zgłaszając się na egzamin teoretyczny kandydat zobowiązany jest posiadać:

 • Dowód tożsamości,
 • Skierowanie na egzamin.
   

Osoba, która złożyła egzamin sprawdzający otrzymuje Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego według załączonego wzoru.


II Wykaz zawodów w których prowadzimy egzaminy:
 • blacharz samochodowy
 • cieśla
 • cukiernik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • elektryk
 • fryzjer
 • kelner
 • kominiarz
 • kosmetyczka
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz – tynkarz
 • murarz
 • piekarz
 • stolarz
 • ślusarz
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie