Wróć do listy

ZJAZD DELEGATÓW IZBY

Zjazd Delegatów Izby jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

Delegatami na Zjazd są Starsi Cechów i Prezesi zarządu spółdzielni rzemieślniczych oraz po jednej osobie wskazanej przez jednostki określone w§5 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 statutu, tj.: inne jednostki utworzone przez cechy, spółdzielnie, Izbę,  grupy rzemieślników utworzone przez Izbę, inne osoby fizyczne i prawne, które nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Izby na czas określony.

Grupa rzemieślników należących bezpośrednio do Izby wybiera ze swojego grona na zjazd 1 delegata na 10 rzemieślników. Wybór delegata następuje z grupy minimum 5 osobowej.  Zwyczajny Zjazd zwoływany jest przez Prezesa Zarządu Izby przynajmniej raz na 4 lata. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany może być z ważnych powodów przez Prezesa Zarządu Izby w każdym czasie.